Na prijedlog Upravnog odbora, Skupština je elektronskim glasanjem od 10-26. veljače 2021. godine jednoglasno prihvatila Plan rada i Financijski plan za 2021. godinu.

 

Na temelju odredbe iz članka 30. Statuta, na sjednici održanoj dana 10.2.2021. Upravni odbor donosi prijedlog

 

PLANA RADA ZA 2021.g.

  1.  

Organizirati planinarski pohod „Branje grojzdja 2021“ na području Kostelskog gorja

Članovi društva se potiču da na posjećivanje planinarskih pohoda koje organiziraju druga planinarska društva, da sudjeluju u susretima ZPP-a, Stanice vodiča Zagorje i HPS-a.

  1.  

- Izvršiti obilazak i čišćenje pl. staza, popravak markacija prema rasporedu Komisije za planinarske puteve, početkom proljeća, te početkom i krajem ljeta to: Pregrada – PK Kunagora- vrh Kunagore; PK Kunagora – Kostelgrad; PK Kunagora – Veliki Tabor, te neregistrirane staze vrh Kunagore – Kostelgrad i PK Kunagora – vrh Japica.

 - Nastaviti sa postavljanjem putokaznih ploča i putokaza na svim značajnijim raskrižjima staza i naglim skretanjima staza, posebice na području Desinića i Vinagore.

- Postaviti planinarske žigove na otvorenom: utvrde Kostelgrada, vrh Vinagore i Vražje peći i Taborgrad.

- Ažurirati opis planinarskih puteva i kartu planinarskih staza na našem području, te ažurirati GPX tragove.

                                            

  1.  

- Osigurati redovno održavanje planinarske kuće na Kunagori.

- Iznajmljivanje prostora kuće zainteresiranim pojedincima i udrugama.

- dežurstvo prve nedjelje u mjesecu od 1.1. do 31.12.2021. godine sukladno odluci stožera civilne zaštite.

- Uređivati okoliš planinarske kuće.

- Redovno servisiranje protupožarnih aparata, čišćenje dimnjaka, zamjena oštećenih crjepova, pregled i zamjena elektro-instalacija.

- Poticati članstvo za rad i vođenje u Komisije za održavanje planinarske kuće na Kunagori.

- Raditi na pripremama za osiguranje novčanih sredstva za zamjenu crijepa i dr. na sjevernoj strani PK Kunagora, te uređenja kuhinje PK.

- Dovršiti legalizaciju objekta.

 

IV Rad Upravnog odbora, Predsjednika, Tajnika, Blagajnika, Nadzornog odbora i Suda časti

- Podnošenje redovnih izvješća o radu i izvješća o MFP poslovanju, priprema, izmjene i dopune, te osiguranje provođenja godišnjeg plana rada i MFP poslovanja.

 - Održati redovni kvartalni sastanci UO i druženja planinara, prisustvovanje sastancima ZPP-a -najmanje 2 puta.

- Raditi na promidžbi rada društva objavama u glasilu Grada Pregrada, Pregrada infu, webu HPS-a, održavati web stranice društva, voditi e-mail listu.

- Nastaviti suradnju sa Gradom Pregradom, Sportskom zajednicom Grada Pregrade, Stanicom vodiča Zagorje, Crvenim križom Pregrada, Turističkom zajednicom Srce Zagorja, Lovačkom udrugom Kuna Pregrada, Udrugom umirovljenika, Gljivarskim društvom Lisičica, Pčelarskom udrugom Medeni Pregrada, Gradskim muzejom dr. Zlatko Tuđina i Gradskom knjižnicom, te drugim udrugama čije su aktivnosti povezane sa djelatnošću i ciljevima društva.

- Materijalno-financijsko poslovanje voditi u skladu s propisima i zaduženjima.

- Rad Nadzornog odbora sukladno Statutu društva, podnošenje izvješća o

        V Skupština društva

- Održati redovnu Skupštinu krajem godine sukladno Statutu.

        VI Ostalo

        Pratiti natječaje i javljati se za projekte Grada/Sportske zajednice Grada Pregrade, Županije i drugih, radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti sukladno Statutu, sudjelovati u akcijama na zaštiti čovjekova okoliša i prirode, te sudjelovati u aktivnostima rada s mladima.

        Ovlašćuju se Predsjednik društva, zamjenik predsjednika i tajnik da tijekom godine, a u skladu sa ciljevima i djelatnošću društva, osmisle aktivnosti društva kroz projekte koji će se sufinancirati kroz dodjelu bespovratnih financijskih pomoći, uz pomoć donacija i slično.

 

Ovlašćuje se Zamjenik predsjednika, Tajnik, vodiči, markacisti, voditelji projekta i Komisija, da za svoje područje rada i dodijeljene/povjerene aktivnosti/odgovornosti, da donose neposredne odluke radi realizacije ovog Plana, posebice iz projekata - projektnih aktivnosti, da pri tome predstavljaju i zastupaju interese društva, a sve u skladu sa Statutom društva, pravilima planinarske etike i pravila HPS-a, sukladno financijskom planu društva, a o svojim odlukama i aktivnostima da pravovremeno obavještavaju osobe ovlaštene za zastupanje društva (predsjednika/zamjenika predsjednika i/ili tajnika).

 

         Na temelju odredbe članka 30. Statuta, na sjednici održanoj dana 10.2.2021.g., Upravni odbor donosi prijedlog

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.g.

  1. Primici i Izdaci 2021.

 

Predviđeni primici u 2020. g. predviđaju se u iznosu 33.000,00 kn. Primici se temelje na bespovratnim sredstvima JLS po natječajima ŠZGP, KZŽ i drugi JLS, tvrtki i građana, članarina, prihodi od iznajmljivanja planinarske kuće na Kunagori, te sredstva članstva kao kotizacije za sudjelovanje na planinarskim izletima za organizirani prijevoz i pripremu jednostavnih jela/pića.

 

Vlastiti izvori - prenijeta sredstva iz ranijih razdoblja iznose 9.768,56 kn. Vlastiti izvori će služiti kao pričuva za pokriće stavki koje se neće moći pokriti primicima tijekom 2021. godine.

 

Izdaci za 2021.g. predviđaju se na iznos 33.000,00 kn.

 

Očekivani izdaci su vezani uz podmirenje računa za održavanje planinarske kuće na Kunagori i okoliša, planinarskih staza, nabave planinarske opreme, djelomično podmirenje troškova prijevoza na izlete, opreme i prehrane na radnim akcijama i dr.

 

U 2022. godinu planira se prenijeti 6.000,00 kn (sredstva osiguranja za zamjenu crijepa i uređenja kuhinje).

 

Plan se temelji na očekivanoj procjeni stanja po stavkama:

Šifra

Opis stavke

Proračun
2021

3

PRIMICI

33.000,00

3111

Prihodi od prodaje roba

1.000,00

31113

Prihodi od sufinanciranja izleta članova

1.000,00

31121

Iznajmljivanje prostora planinarske kuće

1.000,00

3211

Članarine

5.000,00

35121

Dotacija Krapinsko-zagorske županije

10.000,00

35122

Dotacija Športske zajednice Grada Pregrade

10.000,00

35125

Dotacija Općina Hum na Sutli

1.000,00

3531

Donacija Vetropack Straža d.d.

1.000,00

354

Prihodi od građana i kućanstava

2.000,00

355

Ostali prihodi od donacija

1.000,00

4

IZDACI

33.000,00

4231

Troškovi volontera (prijevoz, prehrana, osposobljavanje i dr.)

2.000,00

4252

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2.000,00

42531

Održavanje web stranice

500,00

42532

Promo majice i drugi materijali

1.500,00

42533

Promo tiskani materijali, boršure …

1.000,00

42534

Časopisi Hrvatski planinar i Udruga.hr

600,00

42536

Literatura, planinarske karte i sl.

400,00

42541

Troškovi za vodu PK

800,00

4259

Ostale usluge

500,00

42611

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.000,00

42621

Dugotrajna imovina planinarski dom

1.000,00

42622

Dugotrajna imovina - planinarska oprema

1.000,00

42631

Električna energija PK

2.000,00

42641

Sitni inventar planinarski dom

1.000,00

42642

Sitni inventar održavanje planinarskih staza

1.000,00

42645

Ostali sitni inventar

600,00

4291

Premije osiguranja

700,00

42925

Ostale reprezentacije

1.300,00

42931

Članske markice HPS

4.000,00

42932

Članarina MSZPP

100,00

4431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

1.000,00

46243

Pričuva za kuhinju

3.000,00

46244

Legalizacija objekta PK na Kunagori

3.000,00

46245

Pričuva za pokrov PK

3.000,00

 

 

II Odluka o raspolaganju sredstvima

Za neposredno korištenje sredstvima iz ovog Plana odgovoran je predsjednik društva.

 

Svi primici će se uplaćivati na žiro-račun društva, te se tijekom 2021.i nadalje neće voditi blagajna.

 

Uz predsjednika, sukladno članku 7. i 34. stavak 5. Statuta, ovlašćuje se zamjenik predsjednika, tajnik i blagajnik:  za potpisivanje platnih naloga, putnih naloga, naručivanje robe i usluge, materijala i drugih sredstva za rad društva.

 

Ovlašćuju se voditelji Komisija za neposredno ugovaranje/naručivanje usluge, materijale i sredstva za rad Komisije kojoj pripadaju, a voditelja projekta za realizaciju projektnih aktivnosti u iznosima koji su predviđeni/odobreni za svaku pojedinu stavku iz projekta, uz prethodno usuglašavanje sa predsjednikom (dopredsjednikom) ili tajnikom društva kako bi se osigurali prioriteti i likvidnost društva.

 

Pri ugovaranju usluga ili nabavi robe, svi su u obvezi voditi računa o prispijeću primitaka, te postupati tako da društvo može normalno funkcionirati (plaćati redovne režije, dospjele račune i sl.).

 

 

III Odluka o blagajnama i blagajničkom maksimumu

 

HPD Kunagora će i nadalje voditi jednostavno knjigovodstvo i u tu svrhu voditi će potrebne Evidencije sukladno  propisima za neprofitno računovodstvo.

 

Blagajnica društva, sukladno članka 36. st.2. Statuta je Renata Kolar.

 

HPD Kunagora će tijekom 2019.g. voditi Glavnu blagajnu koju vodi blagajnica društva radi uplate gotovine od članarine i isplate gotovine radi pologa na žiro račun. Blagajnica vodi blagajničko izvješće o svim uplatama i isplatama iz blagajne, te blok uplatnica i isplatnica.

 

Uz glavnu blagajnu, društvo može vodi i jednu pomoćnu blagajnu za uplate članarina, naknada i dr. kod Planinarske kuće – oznake „PK“, a voditi će je dežurni u planinarskom domu, a po potrebi  i dr. ovlaštenici društva. U pomoćnoj blagajni dozvoljene su sve uplate, a isplata samo radi pologa gotovine u glavnu blagajnu ili pologa gotovine na žiro-račun društva.

 

Za potrebe organiziranih izleta, organizacije manifestacija/pohoda i sl. odobrava se izdavanje kotizacijskih listića - kasa blokova (potvrdi). Primici se mogu direktno uplatiti u glavnu ili pomoćnu blagajnu ili na žiro-račun društva, a na uplati ili iz izvješća se mora vidjeti tijek novca (tko je izvršio uplatu, pojedinačni iznosi i dr).        Vodiči izleta mogu od članova prikupiti gotovinu za sufinanciranje izleta koji vode, a primljene iznose predati blagajni ili uplatiti na žiro račun društva uz obavezan popis članova i iznosa koji su primljeni u rokovima kako to predviđaju pravilnici HPS-a.

 

Ovlašteni potpisnici platnih naloga (virmana) za podizanje gotovine sa Žiro računa kod Zagrebačke banke d.d. su Davor Rogina, Dominik Martinko i Renata Kolar. Za ovjeru je dovoljan jedan potpis i za isto se može koristiti mali pečat društva.

 

Za pregled i raspolaganje sredstvima na Žiro računu sa Zagrebačkom bankom d.d. je ugovoreno e-bankarstvo. Ovlaštenik plaćanja naloga po istom je tajnik Davor Rogina (plaćanje računa, predujmova, predračuna, povrat sredstva, izlist izvatka banke, pregled stanja, predujmovi i dr.).  

 

Uz knjigu blagajne koju vodi blagajnik, vodi se Knjiga ulaznih i izlaznih računa, te knjiga primitaka i izdataka. Imenovane evidencije vodi tajnik društva.

 

IV. Troškove planinarskih izleta, pohoda i tura

Troškove prijevoza i druge troškove izleta, u pravilu svatko snosi sam u cijelosti.

Troškovi prijevoza i smještaja za vodiče rješavaju se sukladno pravilima koja vrijede za volontere, ukoliko su za to osigurana i predviđena sredstva.

Pojedinačna visina akontacije za organizirani prijevoz se određuje na način da se predviđeni trošak  (prijevoz, cestarina, ulaznice i parkiranje autobusa) podijeli sa očekivanim brojem planinara na izletu. Za nepopunjena mjesta sredstva može osigurati planinarsko društvo do novčanog iznosa od 500,00 kn ili iznosa predviđenih sredstva iz pojedine aktivnosti iz odobrenog projekta.

 

Ukoliko je neki izlet sufinanciran sredstvima odobrenog projekta ili se troškovi sufinanciraju od strane društva, participacija sudionika se može smanjiti. Odluku o sufinanciranju troškova donosi predsjednik, odnosno voditelj projekta ako je izlet sufinanciran sredstvima projekta.

Društvo može sufinancirati prijevozne troškove aktivnim članovima koji kroz svoj rad doprinose ugledu i ciljevima društva radi njihova usavršavanje iz područja uređenja planinarskih putova, održavanja planinarskih objekata, zaštite prirode, planinarskog vođenja, podizanja tjelesne spreme za teže izlete i slično (volonteri). Odluku o umanjenju donosi predsjednik, zamjenik predsjednika ili tajnik društva.

 

Organiziranim izletima se mogu priključiti članovi drugih planinarskih društva s važećom iskaznicom HPS-a.

 

U slučaju upućivanja na sastanke, vježbe i slično, članu se može odobriti isplata stvarnih prijevoznih troškova putem putnog naloga i pripadajuća dnevnica. Planinarskom vodiču za izlet koji vodi te osobi koja svojim automobilom prevozi druge članove na planinarske izlete, može se putem putnog naloga odobriti pokriće troškova prijevoza i cestarine.                                                                      Predsjednik

 

h